Spółka LTD jakie obowiązki ma dyrektor

Zalety i obowiązki dyrektora spółki Ltd

Prowadzenie spółki Ltd (odpowiednik polskiej spółki z o.o) w Anglii wymaga powołania chociaż jednej osoby na stanowisko dyrektora. Na osobie pełniącej tę funkcję ciąży duża odpowiedzialność, ale związana jest ona również z mnóstwem korzyści. Oczywiście dyrektor musi również wywiązywać się z szeregu różnych obowiązków. O tym, czym się musi zajmować dyrektor spółki Ltd i jakie zalety posiada piastowanie tego stanowiska piszemy poniżej.
Zalety pełnienia funkcji dyrektora spółki Ltd:

 • Dyrektorem może zostać każda osoba, która ukończyła 16 lat! Nie może on zostać odwołany z tej funkcji przez sąd i nie odpowiada własnym majątkiem za ewentualne bankructwo bądź upadłość firmy, chyba że wymiar sprawiedliwości znajdzie odpowiednie podstawy ku temu, by jednak pociągnąć go do odpowiedzialności pieniężnej. Aby zostać dyrektorem nie trzeba mieć żadnych specjalnych kwalifikacji czy doświadczenia.
 • Osoby pełniące funkcję dyrektora spółki Ltd w założonej przez siebie spółce mogą korzystać z ulg podatkowych dotyczących wypłacanego wynagrodzenia. Osoba, która jest jednocześnie pracownikiem i dyrektorem firmy wypłaca sobie jedno wynagrodzenie, które można potraktować jako koszt utrzymania firmy, co automatycznie zmniejsza wysokość należnego do odprowadzenia podatku.
 • Dyrektor spółki Ltd może wypłacać sobie wynagrodzenie w formie pensji lub dywidend. W przypadku pobierania wynagrodzenia w formie pensji można skorzystać z kwoty wolnej od podatku. Z kolei drugie rozwiązanie wiąże się z tym, że od wskazanej kwoty odprowadza się jedynie Corporation Tax.

Obowiązki dyrektora spółki Ltd

Było już o zaletach, to teraz przyszedł czas na wskazanie obowiązków, których musi dopełniać dyrektor spółki Ltd. Do jego zadań należy:

 • Prowadzenie firmy w taki sposób, by akcjonariusze osiągali jak największe korzyści finansowe.
 • Zarządzanie firmą zgodnie z obowiązującym na terenie Wielkiej Brytanii prawem.
 • Powstrzymywanie się od przekraczania własnych kompetencji oraz ich nadużywania, żeby zapewnić sobie dodatkowe korzyści.
 • Dbanie o dobre stosunki z pracownikami oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.
 • Zatwierdzanie bieżących sprawozdań finansowych i podejmowanie działań, które przyniosą korzyści przedsiębiorstwu.
 • Utrzymywanie dobrych relacje z klientami, partnerami biznesowymi, dostawcami itp.
 • Dbanie o dobrą reputację przedsiębiorstwa i reagowanie w każdej sytuacji, gdy ktoś spróbuje ją nadszarpnąć lub w jakikolwiek inny sposób zaszkodzić firmie.
 • Sprawiedliwe postępowanie wobec każdego członka zarządu i równe traktowanie każdego z pracowników.
 • Regularne przesyłanie informacji do Companies House.
 • Wydawanie niezależnych opinii, które mogą mieć wpływ na działanie przedsiębiorstwa.
 • Działanie zgodnie z posiadaną wiedzą, umiejętnościami, kwalifikacjami i jak najlepsze wywiązywanie się przy ich zastosowaniu z wiążących go obowiązków.
 • Unikanie konfliktów i ich rozwiązywanie, jeśli takowe się pojawią.
 • Wstrzymywanie się od przyjmowania korzyści majątkowych od osób trzecich (łapówki).
 • Przestrzeganie prawa podatkowego w każdym możliwym aspekcie i odprowadzanie wszystkich obowiązujących składek podatkowych.

Jeżeli znasz angielski możesz dowiedzieć się więcej na temat obowiązków dyrektora spółki LTD pod tym linkiem.